Kallelse Årsstämma 2022

Onsdag 2022-06-08 kl 19:30

Rudbecksparken (parken mellan Runiusgatan & Vitalisvägen)

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande vid stämman
 5. Val av sekreterare vid stämman
 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
 7. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.
 8. Fråga om kallelse till stämman behörigen har skett
 9. Styrelsens årsredovisning för 2021
 10. Revisorns berättelse
 11. Fastställande av resultat- och balansräkning
 12. Budget 2022
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Fråga om användande av uppkommen vinst
 15. Fråga om arvoden till förtroendevalda
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av revisor och suppleant
 18. Val av valberedning
 19. Motioner till årets stämma
 20. Stämmans avslutande

Årsredovisningen och budget hittar du på vår hemsida

http://Snöfrid.se/arsredovisningar-och-protokoll/

Behöver du en i pappersform hör av dej till styrelse@snofrid.se  så ordnar vi det.

Vill du lämna en motion hittar du den HÄR eller på vår hemsida under årsredovisningar och protokoll. OBS lämna in den via mejl till styrelsen eller i styrelsens brevlåda senast 29:e maj. Inkomna motioner mejlas ut till medlemmar senast 1:a juni

Väl Mött / Styrelsen

Follow by Email
Instagram