Renovering & ombyggnation

Ombyggnation av lägenheten

All ombyggnation och förändring av lägenheten skall godkännas av styrelsen INNAN arbetet påbörjas.

Varje bostadsrättsinnehavare ansvarar för renovering av den egna lägenheten.

Den medlem som låter utföra underhålls-/ reparations-/ renoverings-/ ändringsarbeten i sin lägenhet är ytterst ansvarig för arbetets utförande och även för dess konsekvenser, som kan komma av dessa arbeten såväl under arbetets genomförande, som efter dess slutförande. Detta gäller oavsett om arbetet utförts i egen regi eller av anlitad entreprenörsfirma samt oberoende av arbetets omfattning. Detta innebär att bostadsrättsinnehavaren formellt betraktas som byggherre för arbetet i lägenheten, vilket definieras i 9 Kap. 1§ Plan- och bygglagen (PBL) och är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-/ rivnings- eller markarbeten genom en byggentreprenör eller byggmästare.

Enligt 29 § i stadgarna får bostadsrättshavaren inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan styrelsens tillstånd.

Vid renovering av badrum som innefattar våtrumsarbeten så avkräver styrelsen genom §29 i stadgarna att vid våtrumsarbeten skall fullständig dokumentation lämnas till styrelsen i form av innehållsförteckning med använt material samt våtrumsintyg utfärdat av utföraren som alltid ska vara behörig yrkesutövare. Annars gäller inga försäkringar om någon skada skulle uppstå.

Bostadsrättsföreningen ersätter inte bortbilning och återgjutning av fuktskadad betong ner till fuktspärr vid badrumsrenovering. Även kravet att byta golvbrunn samt avloppsrör ut till stående stam, ska gälla för att få renoveringstillstånd för att renovera badrum. Dessa åtgärder bekostas av bostadsrättsinnehavaren själv.

Vid rörmokeriarbeten som kräver avstängning av vattnet ska styrelsen och övriga boende i god tid meddelas dag och tid. Det är också nödvändigt att dessa arbeten görs av behörig rörmokare eller av vår fastighetsskötare. Det är absolut förbjudet att du själv stänger av vattnet då risken för skador på vattenledningar är stor. Kostnaden för dessa åtgärder står du själv för

Följande åtgärder behöver tillstånd från styrelsen:

  1. Ingrepp i bärande konstruktion (golv, vägg, tak)
  2. Ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas, eller vatten, eller ventilation.
  3. Ventilationssystemet i lägenheterna inklusive, ventilationsdon, springventiler får inte ändras, blockeras, byggas in eller fyllas med byggrester. Spisfläktar får ej anslutas till lägenhetsventilationen.
  4. Annan väsentlig förändring av lägenheten så som renovering av badrum och kök.

Styrelsen får vägra tillstånd om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller annan medlem. Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Förändringar ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Ansökan om tillstånd

För ombyggnad av lägenhet krävs tillstånd från styrelsen.Ansökan skall innehålla en ritning på före och efter samt en beskrivning på vad man skall göra, samt att man tagit del av reglerna på denna sida. Ansökan skannas /mejlas eller läggs i styrelsens brevlåda i 9:ans port. Styrelsen återkommer med beslut på ansökan snarast. Efter emottaget beslut kan arbetet påbörjas.

Efter avslutat renovering skall medlem meddela styrelsen, styrelsen förbehåller sig rätten att inspektera slutresultat.
Om ombyggnaden kräver besiktning av extern besiktningsman ska bostadsrättshavaren stå för kostnaden för besiktningen.

Köksfläktar anslutna till ventilationssytemet skall vara av självdrags modell, dvs utan fläkt.
Köksfläkt med kolfilter godkännas om de ej ansluts till ventilationssystemet

Fläktar i badrum är förbjudet, i fuktutrymmen skall ventiler utan fläkt vara monterade

Störande arbeten

Arbete med bilning, rivning, och mer omfattande borrning får endast ske vardagar 08.00-18.00. Under helger 10:00-18:00

Byggavfall och storsäckar

Om du får bort dina sopor direkt med egen bil är det bra men om du behöver hantera säckar är det detta som gäller

Byggsopor eller byggmaterial får under inga omständigheter ställas i trapphusen inte ens temporärt

Om du ska placera sopsäckar på offentlig plats måste du först söka tillstånd hos Polisen. Säcken/säckarna skall placeras på gatan och ej trottoar pga brandrisk

Den som utför renoveringen är ansvarig för att söka tillstånd. Ansvarigs namn och telefonnummer ska finnas väl synligt på säcken.

Använd blanketten ”Ansökan tillstånd ordningslagen” på Polisen webbplats.  Betala den adminstrativa avgiften innan du skickar in blanketten. Bifoga kvittot tillsammans med ansökan. Ansök i god tid. Senast en vecka innan du vill att tillståndet ska börja gälla ska din ansökan kommit in till Polisen.

Tänk på:

  • Materialet ska hanteras så att förbipasserande inte kan skadas. Om reglerna inte följs kan du rapporteras för brott mot ordningslagen 3:1 (Olaga upplag) vilket alltid medför böter.
  • Välj gärna en säck som går att stänga. Det minskar risken för att materialet åker ut på gatan och att andra slänger skräp i säcken.
  • Ska du renovera under en längre period och behöver flera säckar – beställ hämtning av säckarna allt eftersom de fylls.http://foretag.stockholm.se/upplatelser
  • Föreningen förbehåller sig rätten att, på bostadsrättshavarens bekostnad, avlägsna säckar som ej hanterats i enlighet med bestämmelserna.
  • Här hittar du leverantör lösning för avfall vid renovering
  • http://www.anmalstorsack.se/

 Bostadsrättshavaren ansvarar för att allmänna utrymmen städas om det kommit skräp där i samband med reparationer i lägenheten eller av annat skäl.

Follow by Email
Instagram