Kallelse till Årsstämma 2021

Observera att stämman hålls utomhus med hänsyn till folkhälsomyndighetens rekommendationer

Tisdag 2021-04-20 kl 19:30

Rudbecksparken (parken mellan runiusgatan & vitalisvägen)

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande vid stämman
 5. Val av sekreterare vid stämman
 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
 7. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.
 8. Fråga om kallelse till stämman behörigen har skett
 9. Styrelsens årsredovisning för 2020
 10. Revisorns berättelse
 11. Fastställande av resultat- och balansräkning
 12. Budget 2021
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Fråga om användande av uppkommen vinst
 15. Fråga om arvoden till förtroendevalda
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av revisor och suppleant
 18. Val av valberedning
 19. Motioner till årets stämma

Årsstämman 2020 beslöt att godkänna nedanstående motion, för att fastslå en stadgeändring behövs den fastslås även på denna årsstämma

 1. Styrelsemotion om stadgeändring avseende överlåtelse och pantsättningsavgifter.
 2. Stämmans avslutande

Årsredovisning och budget hittar du på vår hemsida

http://snöfrid.se/arsredovisningar-och-protokoll/

Behöver du en i pappersform, (kommer också att delas ut på stämman),
hör av dej till styrelse@snofrid.se  så ordnar vi det.

Follow by Email
Instagram